Hoppa till sidans innehåll

2014


Verksamhetsberättelse år 2014 för Linde Dansklubb


Styrelsen för Linde Dansklubb har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning under året framgår av nedanstående redovisning.


Uppdrag / funktion Perioden 1/1 – 10/4 Perioden 11/4 – 31/12 

Ordförande Lennart Sjöstrand Lennart Sjöstrand

Sekreterare Inger Söderberg Vakant

Kassör Ingemar Edsander Ingemar Edsander

Ledamot Jimmy Lindberg Jimmy Lindberg

Ledamot Ingegerd Paulin Ingegerd Paulin

Ledamot Krister Skarin Krister Skarin

Ledamot Else Blomster Else Blomster
Ledamot Bertil Gunnarsson

 
Suppleant Kerstin Sundblad Katarina Birgersson

Suppleant Axel Dahlström Agneta Nilsdotter


Medlemsutveckling – medlemsavgifter - medlem i Svenska Danssportförbundet (DSF)


Medlemsutveckling

Linde Dansklubb har nu ett förflutet på hela fyra år. Medlemsantalet har stadigt ökat och uppgick den 31 december 2014 till 142 personer vilket innebär en ökning med 29 personer från föregående år. Merparten av medlemmarna är sådana som kommit till klubben via deltagande i anordnade danskurser. Medlemstalet svänger dock kraftigt under året beroende på att klubben kräver medlemskap för att delta i de längre danskurserna om 4–7 kurstillfällen som klubben anordnar. Detta får till följd att kursdeltagare i årets längre kurser som inte fort-sätter med en ny längre kurs på våren påföljande år blir en avhoppad fd medlem. Klubben tappar medlemmar på detta sätt förmodligen för att kursdeltagare anser sig så nöjda med genomgången kurs att de anser sig ha nått en för dem acceptabel nivå varför de inte känner behov av att fortsätta sitt medlemskap.


Den formella grunden för att avföra dessa personer från medlemsförteckningen är vad som anges i klubbens stadgar. Där anges i §11 att medlem som inte betalat medlemsavgift den 1 mars varje verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. För kortare kurser och heldagskurser kräver klubben inte medlemskap.


Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna i klubben har varit oförändrade sedan starten 2011 dvs 100 kr för helår och 50 kr för halvår. Ungdomar under 20 år betalar 50 kr för helår. Under år 2013 uppgick medlemsavgifterna till 9 400 kr. Motsvarande intäkt för år 2014 uppgår till 11 600 kr.


Medlemskapet i Svenska Danssportförbundet (DSF)

Linde Dansklubb bedriver danssport och är medlem i DSF som är ett förbundet inom Riks-idrottsförbundet. Klubben betalar årligen en medlemsavgift till DSF som grundar sig på antalet medlemmar den 31 december året före verksamhetsåret. Avgiften för år 2014 uppgick till 5 100 kr och grundade sig följaktligen på antalet medlemmar den 31 december 2013. Medlemsantalet vid denna tidpunkt var 113 personer.


Medlemskapet i DSF innebär bl a att klubben inte behöver betala avgifter till SAMI och STIM för den musik som spelas på klubbens kurser och danser. Visst försäkringsskydd erhålles också genom medlemskapet. Klubben kan även ta del av div utbildningar som anordnas av DSF och SISU (Idrottsutbildarna). Stöd i form av lokalbidrag ges via SISU. Under år 2014 har dock inget lokalbidrag erhållits trots att två ansökningar har inlämnats.


Dansentreprenad” för Sveriges Pensionärersförbund (SPF) – Lindesberg Arena 19 jan

SPF har under hösten 2013 kontaktat klubben och förhört sig om klubben kunde åtaga sig att anordna ett par pensionärsdanser på Lindesberg Arena. Styrelsen var då försiktigt intresserad av förslaget men avvisade bestämt att anordna pensionärsdans i klubbens namn. Styrelsens krav var att klubben bara ställer upp med att ordna allt det praktiska kring ett sådant dans-arrangemang såsom att boka Arenan, ta fram lämplig dansmusik, medföra lämplig dator, svara för insläpp och fika. Kostnader för lokal och fika m m skulle bäras av klubben mot att intäkter i form av inträdesavgifter skulle tillfalla klubben till 100%. All marknadsföring skulle å andra sidan vara SPF:s ansvar. Risken för arrangemanget skulle bäras av SPF genom att SPF garanterade minst +/- 0 resultat.


Klubben genomförde den första av två pensionärsdanser på eftermiddagen söndagen den 24 november 2013 i Lindesberg Arena / Aktiviteten. Intresset var begränsat med endast 19 betal-ande gäster som erlade 60 kr i inträde.


Den andra pensionärsdansen genomfördes söndagen den 19 januari 2014 med samma upplägg som tidigare. Resultatet blev endast 13 betalande gäster vilket inte kan betraktas som godkänt. Klubben fick följaktligen vidkännas en ekonomisk förlust på arrangemanget.


Styrelsens konklusion av det genomförda åtagandet är att klubben inte aktivt ska driva en fort-sättning pga lågt deltagande. En fortsättning kräver initiativ av SPF och reviderat upplägg.


Utifrån det låga intresset beslutade styrelsen: Ingen aktivitet från klubbens sida för att verka för en eventuell fortsättning. Styrelsen beslutade vidare att uppdra till ordf Lennart Sjöstrand att kräva in klubbens förlust på detta arrangemang.


Vårens danskurser på Sandströms o Kristinaskolan samt bonusdanser för kursdeltagare


Bugg forts för nybörjare och Bugg forts steg 2-3 - Sandströms fredagar 17/1 – 14/3


Verksamheten under våren 2014 innehöll som huvudkomponent två buggkurser dels ”Forts för nybörjare” dels ”Forts steg 2-3” om vardera 7 tillfällen. 1,5 timmar per gång tillsammans ca 10 timmar. Kurslokal var Sandströms motionshall i Lindesberg. De deltagande betalade

650 kr i kursavgift samt i förekommande fall ytterligare 100 kr pga krav på medlemskap. Avtal om dansundervisning hade tecknats med firma Lenas Dans o Arrangemang med dans-pedagog Lena Svensson Ludvika som instruktör. Det första tillfället utgjorde ”prova på”.


Antalet deltagare uppgick till 24 st på kursen ”Forts för nybörjare” och 28 st på kursen ”Forts steg 2-3”. Emellertid var det en markant stor övervikt på följare på båda kurserna. Styrelse-ledamöter har därför under båda kurserna ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par” varvid ovannämnda olägenhet delvis avhjälptes. Vid samtliga kurskvällarna har deltagarna bjudits på en enklare fika.


LindyHop-kurs för ”Nybörjare / nybörjarmedel” - Kristinaskolan torsdagar 6/2 – 6/3.


Denna kurs i LindyHop omfattade fyra kurstillfällen. 1,5 tim per gång eller totalt 6 timmar. Deltagarna betalade 350 kr i kursavgift samt i förekommande fall ytterligare 100 kr pga krav på medlemskap. Lokal som nyttjades var Kristinaskolans gymnastiksal i Lindesberg. Varje kurstillfälle har följts av social dans då kursdeltagarna kunnat träningsdansa.


Kursen leddes av två mycket kompetenta LindyHop-dansare från Lindesberg nämligen Mia Wissendorf Jensen och Lars Waldemarsson. Två erfarna LindyHop-dansare som har gått många kurser men som ej är utbildade danspedagoger. Det bärande konceptet för kursen var instruktioner på grundläggande nivå dvs genomgång av grundsteg och enklare turer.


Klubbens initiativ hörsammades av totalt 21 personer varav 7 förare och 14 följare. Analogt med vårens buggkurser har styrelseledamöter ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”. Klubbens kännetecken ”gratis fika” tillämpades även på denna kurs. 
Slutomdöme: Ett lyckat arrangemang och överbetyg till Mia och Lars.


Sammanfattning av vårens danskursverksamhet
.
När vårens kursverksamhet, som omfattar bugg för nybörjare, bugg fortsättning och Lindy-Hop, summeras kan konstateras att utbudet uppgått till hela 18 kurstillfällen och att totalt 73 (24 + 28 + 21) betalande personer har deltagit i vårens danskurser. Detta måste betecknas som ett klart godkänt volymmässigt resultat.


Bonus för vårens alla kursdeltagare - Gratis träningsdans på Sandströms motionshall den 21/3

För att bjuda tillbaka något till alla kursdeltagarna och för att uppmärksamma den goda elev-tillströmningen till de av klubben genomförda danskurserna beslutade styrelsen att vårens alla kursdeltagare skulle ges en bonus i form av en inbjudan till en avslutande gratis träningsdans på Sandströms motionshall fredagen den 21 mars. Dansmusiken via ”Dataorkestern” mixades av Krister Skarin ledamot i klubbens styrelse.


Arrangemanget lockade totalt 36 personer vilket måste tydas som ett tecken på uppskattning. De som kom fick en trevlig kväll med möjlighet att tillämpa sina förvärvade dansfärdigheter.

I vanlig ordning tillämpades klubbens kännetecken ”gratis fika”.


Dansresa med buss till Brunnsparken i Örebro och gratis inträde för buggnybörjarna tis den 8/4


Efter förhandlingar mellan klubbens ordförande Lennart Sjöstrand och representanter för föreningen Brunnsparken i Örebro kunde klubben erbjuda alla deltagare i vårens nybörjarkurs i bugg gratis inträde på Brunnsparkens tisdagsdans den 8 april.


I tillägg till detta erbjöd klubben dessutom samtliga medlemmar att ta del av klubbens sub-ventionerade bussresa tur och retur till den aktuella dansen för det facila priset av 40 kr. Totalt var det 21 medlemmar som utnyttjade möjligheten att åka buss till Brunnsparken varav 6 st var deltagare i nybörjarkursen i bugg vilka således gick in gratis. Synd att inte fler kunde utnyttja detta tillfälle. Tyvärr var det även brist på kavaljerer denna danskväll vilket medförde att många av våra kvinnliga medlemmar blev stående långa stunder trots att våra manliga medlemmar var mycket aktiva på dansgolvet.


Höstens danskurser på Sandströms och Lindesberg Arena

Bugg för nybörjare och Bugg fortsättning steg 2 - Sandströms fredagar 27/9 – 22/11


Verksamheten under hösten 2014 innehöll som huvudkomponent en buggkurs för nybörjare och en fortsättningskurs i bugg om vardera 7 tillfällen och 1,5 timmar per tillfälle eller totalt 10 timmar. Kurslokal var åter igen Sandströms motionshall i Lindesberg. De deltagande betalade 650 kr i kursavgift samt i förekommande fall ytterligare 50 kr pga krav på medlems-kap. Avtal om dansundervisning hade tecknats med firma Lenas Dans o Arrangemang med danspedagog Lena Svensson Ludvika som instruktör. Det första tillfället utgjorde ”prova på”.


Antalet deltagare uppgick till hela 39 st på nybörjarkursen och samma antal 39 st på kursen ”Forts steg 2”. I förhållande till vårens buggkurser innebar detta att antalet kursdeltagare ökade med 26 st eller hela 50%. Mycket tillfredsställande var dessutom att fördelningen mellan förare/följare var nästan jämn. På nybörjarkursen var fördelningen 19/20 och på kursen forts steg 2 var fördelningen 17/22. Analogt med vårens buggkurser har styrelsleda-möter vid behov ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”.


Den dominerande bakomliggande faktorn till den remarkabla deltagarökningen var att Annika Hallin Lindesberg handläggare av Meritor AB:s friskvårdsprogram upptäckt klubbens kurs-utbud. Företagets anställda har således via företaget fått information om klubbens danskurser samt erhållit upplysning om att de kunde få en kraftig rabatt på danskursavgiften. Detta resul-terade i att hela 13 + 6 = 19 anställda hörsammade denna möjlighet till båtnad för dem själva men även för Linde Dansklubb och dansintresset i Lindesberg med omnejd.


Sammanfattningsvis kan vi således konstatera en mycket positiv och glädjande volymutveck-ling. Vid samtliga sju kurskvällarna har, i enlighet med klubbens kännetecken, deltagarna bjudits på en enklare fika.


Två kurser i LindyHop heldag - Sandströms söndagen den 16 november


En kurs för nybörjare på förmiddagen och en fortsättningskurs på eftermiddagen bestod arrangemanget av. Två duktiga lärare från Sveas Dancompagni i Stockholm nämligen Jörgen Nilsson och Johanna Kjellberg hade engagerats för dessa kurser. Dessa två instruktörer var mycket uppskattade och inspirerande.


Totalt deltog 23 respektive 25 betalande i kurserna. I vanlig ordning ställde klubben upp med stöddansare. Kursavgift för en kurs var 300 kr och för två kurser 500 kr. Trots relativt höga kursavgifter blev det ekonomiska utfallet ett måttligt underskott på ca 1 300 kr.


Vår förväntan att de två instruktörerna skulle vara både pedagogiska och inspirerande överträffades med råge. Alla deltagare verkade vara mycket nöjda och flera uttryckte spontant uppskattande kommentarer. LindeNytt skrev om kurserna i positiva ordalag.


Två helgkurser i Finsk tango – Lindesberg Arena söndagarna den 5 och 19 oktober

Lindesbergs kommun är ”Finskt förvaltningsområde”. Som ett led i att befrämja finsk kultur och det finska språket i Sverige samarrangerade Lindesberg kommun och Linde Dansklubb två kurs-dagar i finsk tango. Klubbens ansvar bestod i att svara för lokal, möblering, fika, marknadsföring samt kassa/ insläpp. Detta mot att klubben tog hand om samtliga kursavgifter. Kommunens ansvar var att betala arvode och resa för instruktören Matti Alenius lärare på Teaterhögskolan i Stockholm.


Denna ansvarsfördelning gjorde att kursavgifterna kunde hållas på en låg nivå. Priset för en kurs var 120 kr och för båda kurserna 200 kr. Totalt deltog 20 betalande på första kursdagen och 21 den andra kursdagen. Det ekonomiska utfallet blev ett överskott på 1400 kr.


Sammanfattning av höstens samt årets danskursverksamhet
.

När höstens kursverksamhet, med kurser för nybörjare bugg, fortsättning bugg, LindyHop och finsk tango, summeras kan konstateras att utbudet totalt omfattat 18 kurstillfällen och totalt 123 (39 + 39 + 24 +21) betalande personer har deltagit i klubbens danskurser.


När vårens och höstens kursverksamhet summeras upp till helår 2014 kan vi avläsa att totalt 196 betalande deltagare har undervisats i årets danskurser. Detta måste betecknas som ett volymmässigt mycket bra resultat som blir svårt att överträffa.


Fem ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” / sociala danser på Lindesberg Arena
Klubben har under våren och hösten anordnat ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” i Lindesberg Arena vid 3+2 fredagskvällar. Närmare bestämt den 7 februari, 28 februari, 28 mars, 17 oktober och den 31 oktober. Dansmusiken vid alla dessa arrangemang har ordnats med spellistor i Spotify eller motsvarande som i första hand sammanställts av Krister Skarin och Irene Birgersson Frövi.


Gensvaret från medlemmar och övriga dansintresserade på dessa klubbens arrangemang har varit på ungefär samma nivå som tidigare år. Således har antalet betalande totalt uppgått till 244 personer eller i genomsnitt ca 49 betalande per dans. En svag ökning. Fördelningen mellan medlemmar och gäster har varit 65% medlemmar och 47% gäster vilket innebär att danserna lockar våra medlemmar i något högre utsträck än tidigare. Lokalen i Arenan tål en ökning till ca 60 personer.


Medlemmar har betalat inträde med 40 kr och gäster 60 kr. Gratis fika har varit ett stående inslag vid dessa danser. Det ekonomiska resultatet av de fem träningsdanserna är ett mindre överskott.


Adventsdans till Chaplins orkester i Vedevågs teater – Fredagen den 28 november


En planerad 6:e ”Träningsdans-För Nöjes Skull” i Lindesberg Arena måste flyttas till annan lokal pga kollision med annat större arrangemang. Den uppkomna situationen gjorde att styrelsen beslutade att istället arrangera dans till orkester. Styrelsen beslutade vidare att inrätta en permanent festkommitté som dessutom fick i uppdrag att svara för alla förberedelser för denna den första dansen till levande musik i klubbens regi.


Klubbens styrelse har tidigare vid ett flertal tillfällen diskuterat möjligheterna att ordna dans till orkester. Problemet har varit att lämplig lokal inte kunnat uppbringas i Lindesberg och att den ekonomiska risken ansetts vara för hög.


Rubricerade Adventsdans till Chaplins orkester, som således arrangerades av klubbens fest-kommitté, blev en kombination eller sammanslagning av den planerade 6:e dansen på Lindesberg Arena och det tidigare tillämpade konceptet med avslutande gratis träningsdans för höstens kursdeltagare. På grund av den högre kvalitets- och kostnadsnivån begränsades erbjudandet om gratis inträde till höstens nybörjarkurs i bugg.


Totalt lockades 62 personer av festkommitténs arrangemang varav 12 från höstens nybörjar-kurs i bugg vilka blev bjudna på inträdet. Inträdesavgiften hölls på en låg nivå 100 kr inkl fika. Välvilligt inställda medlemmar bistod med hembakat kaffebröd. Med hjälp av lotterier och sponsrade lotterivinster kunde ett mindre ekonomiskt överskott redovisas. På det hela taget blev det ett lyckat arrangemang.


Klubbens mobila dansbana – utlåning / uthyrning under året
Klubbens mobila dansbana som invigdes år 2013 genom dess första användning i samband med firande av Kyrkbergets dag samma år. Dansbanan kom åter till användning vid årets Kyrkbergets dag. Frivilliga från klubben svarade för uppsättning och nedtagning samt trans-porter mm av dansbanan. Dansbanan fungerade bra trots regnet.


En spelmansstämma i Stripa gick av stapeln i mitten av juli. Arrangerande förening var Bergslagens Spelmansgille som hyrde klubbens dansbana för en symbolisk summa av 500 kr.


Klubben deltog i ”Linde Sports Camp” 12 – 16 augusti


Aktuellt projekt som initierats av Lindesberg kommun riktar sig till kommunens elever i mellanstadiet och ger eleverna möjlighet att prova på olika sporter. Linde Dansklubb var en av många föreningar som ställde upp och lät ungdomarna prova på div aktiviteter. Klubben bidrog med prova på bugg.


För att genomföra vårt engagemang anlitade klubben två dansvana ungdomar från Rockrull-arna i Örebro som instruktörer. Styrelseledamoten Krister Skarin såg, med stort engagemang, till att ro klubbens deltagande i hamn.


I en enkät fick eleverna bedöma deltagande föreningars olika aktiviteter. Bugg var inte något som eleverna i första hand ville fortsätta med. En ev fortsättning för klubbens del bör inte vara med bugg!

Övriga händelser
- Klubbens hemsida har förts över till Riksidrottsförbundets portal ”Idrott-On-Line”. Lennart
Sjöstrand har utsetts som ansvarig för densamma dvs innehåll och aktualitet.

- Basavtal har tecknats med CogWork Uppsala om att nyttja företagets programvara för
kursadministration dvs hantering av intresseanmälningar, bokningar, antagningsbesked,
betalningar av kurser och medlemsavgifter mm.


- Styrelsen har utsett en permanent festkommitté som består av medlemmarna Jimmy Lind-
berg, Karin Wallin, Inger Söderberg och Else Blomster.

- Dans på Lindesbergs Stadshotell i direkt anslutning till årsmötet den 11 april 2014. Dans till
musik från en spellista sammanställd av Krister Skarin.Slutord

När vi så här i efterhand betraktar alla danskurser, anordnade danser och övriga aktiviteter

som här ovan redovisats slås man av hur omfattande klubbens verksamhet har varit under året. För att ytterligare illustrera omfattningen kan nämnas att antalet aktivitetstillfällen för dans-kurser, anordnade danser och övriga engagemang uppgår till hela 50 tillfällen. Se särskild sammanställning i bilaga!


All denna verksamhet har dock, i likhet med tidigare år, administrerats av ett fåtal besjälade medlemmar främst styrelseledamöter som dessutom arbetar helt ideellt. I tillägg till detta kan

för styrelseledamöternas del läggas närvaro på 10 styrelsemöten, kontakter med kommun-

företrädare m fl. Det är ett problem att vi är för få som får föreningen att fungera. För att ytter-ligare belysa svårigheten att tackla problemet, att få fram medlemmar som vill engagera sig och arbeta för klubben, kan nämnas att uppdraget som sekreterare i styrelsen varit vakant

allt sedan årsmötet den 11 april 2014. Ett steg som tagits i rätt riktning under året, för att del-

vis avhjälpa vårt problem, är tillkomsten av klubbens festkommitté. Fler åtgärder och förslag behövs dock.


Vi kan konstatera att några få medlemmar svarar för merparten av alla insatser som krävs för
att driva Linde Dansklubb. Som en följd av detta uppkommer naturligt nog frågan om den rådande situationen är hållbar i längden. Denna fråga måste adresseras framöver.


Det är en viktig och angelägen uppgift för klubben att med ett varierat utbud av kurser, danser och andra aktiviteter skapa en positiv, trivsam och välkomnande atmosfär för alla klubbens medlemmar. En god atmosfär motiverar inte bara till att kvarstå som medlem utan att kvarstå som en aktiv medlem i klubben. Fler aktivt arbetande medlemmar krävs för en fortsatt bra utveckling av klubben och dess verksamhet.

Lennart Sjöstrand Ingemar Edsander

Ordförande kassör

BILAGA:


Sammanställning av aktiviteter och antal aktivitetstillfällen under år 2014
.     

Benämning av aktiviteter Typ av aktivitet Antal tillfällen

Dansentreprenad för SPF Dans 1

Buggkurs forts för nybörjare VT Kurs 7

Buggkurs fortsättn steg 2-3 VT Kurs 7

LindyHop kurs för nybörjare / nybörjarmedel VT Kurs 4

Bonusdans för vårens kursdeltagare Dans 1

Dansresa med buss till Brunnsparken i Örebro Dansresa 1

Dans på Lindesbergs Stadshotell i direkt anslut- Dans 1

ning till årsmötet den 11 april 2014.


Deltagande i ”LindeSportsCamp” intro till bugg Prova på bugg 4

Buggkurs för nybörjare HT Kurs 7

Buggkurs forts steg 2 HT Kurs 7

Kurs i Finsk tango HT - helgkurs HT Kurs 1
Kurs i Finsk tango HT - helgkurs HT Kurs 1

LindyHop kurs för nybörjare – halvdag HT Kurs 1

LindyHop fortsättningskurs – halvdag HT Kurs 1

Träningsdanser – För Nöjes Skull” på Arenan Dans 5

Adventsdans till Chaplins ork i Vedevåg s teater Dans 1

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

SUMMA 50

 

 

Uppdaterad: 16 FEB 2015 20:26 Skribent: Lennart Sjöstrand

Postadress:
Linde Dansklubb
Annica Ragnarsson, Lindåsavägen 21
71136 Lindesberg

Besöksadress:
Else Blomster, Brotorpsgatan 36
71134 Lindesberg

Kontakt:
Tel: 000000
E-post: This is a mailto link