Hoppa till sidans innehåll

2013


Verksamhetsberättelse år 2013 för Linde Dansklubb

Styrelsen för Linde Dansklubb har under året haft 13 protokollförda sammanträden.

 Styrelsens sammansättning har varit följande:

 

Ordförande                          Lennart Sjöstrand

Sekreterare                          Inger Söderberg

Kassör                                 Ingemar Edsander

Ledamot                              Jimmy Lindberg

Ledamot                              Ingegerd Paulin

Ledamot                              Krister Skarin

Ledamot                              Else Blomster

 

Suppleant                             Kerstin Sundblad

Suppleant                             Axel Dahlström

 

 Medlemsutveckling – medlemsavgifter  - medlemsavgift till Sv Danssportförbundet (DSF)

Linde Dansklubb har nu ett förflutet på hela tre år. Medlemsantalet har stadigt ökat och uppgick den 31 december 2013 till 113 personer. Merparten av medlemmarna är sådana som kommit till klubben via deltagande i anordnade danskurser. Medlemstalet svänger dock kraftigt under året beroende på att klubben kräver medlemskap för att delta i de danskurser som klubben anordnar. Detta får till följd att medlemmar, tillika kursdeltagare i årets kurser, som inte fortsätter med ny kurs påföljande år blir en avhoppad fd medlem. Alternativt tappar klubben medlemmar pga att kursdeltagare anser sig så nöjda med genomgången kurs att de anser sig ha nått en för dem acceptabel nivå varför de inte känner behov av att fortsätta sitt medlemskap.

Den formella grunden för att avföra dessa personer från medlemsförteckningen är vad som anges i klubbens stadgar. Där anges i  §11 att medlem som inte betalat  medlemsavgift den 1 mars varje verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen.

Medlemsavgifterna i klubben har varit oförändrade 100 kr för helår och 50 kr för halvår sedan starten 2011. Ungdomar under 20 år betalar 50 kr för helår. Under år 2012 uppgick medlems-avgifterna till 6 800 kr. Motsvarande intäkt år 2013 var 9 400 kr.

Linde Dansklubb bedriver  danssport och är medlem i DSF som är ett förbundet inom Riks-idrottsförbundet. Klubben betalar årligen en medlemsavgift till till DSF som grundar sig på antalet medlemmar den 31 december året före verksamhetsåret. Avgiften för år 2013 uppgick till 4 800 kr och grundade sig följaktligen på antalet medlemmar den 31 december 2012.  Medlemsantalet vid denna tidpunkt var 67 personer. Således betalade klubben till DFS 71 kr för varje medlem. Av de samlade medlemsavgifterna år 2012 på 6 800 kr  betalade klubben det följande året, dvs år 2013, 4 800 kr till DSF eller annorlunda uttryckt ca 70%.

Medlemskapet i DSF medför bl a att klubben inte behöver betala avgifter till SAMI och  STIM för den musik som spelas på klubbens kurser och danser.  Visst försäkringsskydd erhålles också genom medlemskapet. Klubben kan även ta del av div utbildningar som anordnas av DSF och SISU (Idrottsutbildarna).  Stöd i form av lokalbidrag ges via SISU. Under år 2013 har  lokalbidrag erhållits med 2 000 kr.

Danskurser och träningsdanser / social dans – Sandströms och Kristinaskolan 

Våren 2013: Nybörjarkurs och fortsättningskurs  i bugg  - Tisdagskvällar 15/1 – 9/3

Verksamheten under våren 2013 innehöll som huvudkomponent en buggkurs för nybörjare och en fortsättningskurs i bugg om vardera 10 tillfällen i Sandströms motionshall i Lindes-berg. Kontrakterad danspedagog var Tommy Jälefors. Kursen ägde rum tisdagskvällar kl 18.50 – 21.00 under perioden 15/1 – 19/3. Det första tillfället utgjorde ”prova på”. Antalet deltagare uppgick till 13 st på nybörjarkursen och 29 på fortsättningskursen med en kraftig övervikt på följare.  Styrelseledamöter har därför under hela kursen ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”. De deltagande betalade 650 kr i kursavgift. Vid ett flertal tillfällen har  kursdeltagarna bjudits på en enklare fika.

Klubben har inte erbjudit träningsdans / social dans efter och i direkt anslutning till kurstill-fällena pga lågt deltagande vid motsvarande inbjudan våren 2012.

 

Hösten 2013: Nybörjarkurs och fortsättningskurs i bugg -  Fredagskvällar  27/9 – 22/11

Verksamheten under hösten 2013 innehöll som huvudkomponent en buggkurs för nybörjare och en fortsättningskurs i bugg om vardera 7 tillfällen om 1,5 timmar per tillfälle eller totalt 10 timmar i Sandströms motionshall i Lindesberg. Avtal har tecknats med enskilda firman Lenas Dans o Arrangemang / danspedagog Lena Svensson Ludvika som instruktör. Kurserna ägde rum fredagskvällar kl 18.00 – 21.00 under perioden 27/9 – 22/11. Det första tillfället utgjorde ”prova på”.

Antalet deltagare uppgick till 26 st på nybörjarkursen (8 Förare och 18 följare) respektive 32 på fortsättningskursen (14 förare och 18 följare). Således en kraftig övervikt på följare.  Styrelseledamöter har därför under hela kursen ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”. Glädjande har varit att antalet deltagare på nybörjarkursen fördubblades i förhållande till vårens kurs. De deltagande betalade 650 kr i kursavgift. Vid samtliga kurstillfällen har  kursdeltagarna bjudits på en enklare fika.

 

LindyHop-kurs med lägre ambitionsnivå för nybörjare - Fredagskvällar  15/2 , 15/3 och 12/4

Med lägre ambitionsnivå menas bl a att kursen inte leds av utbildade danspedagoger utan av kompetenta medlemmar i klubben som ställer upp ideellt samtidigt som ingen kostsam extern marknadsföring görs. Vidare innebär denna idé att ingen kursavgift tas ut för kursen. Istället gäller betalning per gång med 40 kr för medlemmar och 60 kr för gäster.

Det bärande konceptet för kursen har varit instruktioner på grundläggande nivå varje gång. Detta innebär att en deltagare som bara deltar den sista gången ändå  skall kunna tillgodogöra sig lärarnas instruktioner och få ett utbyte av sitt deltagande.

Klubbmedlemmarna Kerstin och Krister Sundblad var engagerade som instruktörer. Varje kurstillfälle var på en och en halv timme som följdes av två timmar social dans inkl klubbens kännemärke gratis fika. Lokal som nyttjades var Sandströms motionshall i Lindesberg.

Klubbens initiativ hörsammades vid första tillfället av totalt 24 personer varav 16 medlemmar och 8 gäster.  Vid de resterande tillfällena var deltagandet mer begränsat. Totalt 15 respektive 14 betalande. Fördelningen mellan könen har dock varit ojämn med brist på förare.  

Slutomdöme: Ett lyckat arrangemang och överbetyg till Kerstin och Krister. 

LindyHop-kurs  för nybörjare – Fyra torsdagskvällar i oktober

Vårens LindyHop-kurs följdes upp av en höstkurs på nybörjarnivå med ett liknande koncept.  Kursen var en renodlad nybörjarkurs. Varje kurstillfälle var på 1,5 timmar och följdes av social dans. Klubbens kännemärke gratis fika tillämpades även på denna kurs. Lokal som nyttjades var Kristinaskolans gymnastiksal i Lindesberg.

Kursen leddes av två mycket kompetenta LindyHop-dansare  nämligen Mia Wissendorf Jensen och Lars Waldemarsson Lindesberg. Två erfarna LindyHop-dansare som har gått många kurser men som ej är utbildade danspedagoger.

Kursen lockade 12 deltagare som betalade en kursavgift på 350 kr. 

 

Slutomdöme: Ett lyckat arrangemang och överbetyg till Mia och Lars.

 Bonus till årets kursdeltagare - Gratis träningsdans på Sandströms fredagen den 29/11

När årets kursverksamhet summeras kan konstateras att totalt 100 (42 + 58) betalande personer har deltagit i klubbens buggkurser. Detta måste betraktas som ett mycket bra resultat.

Antalet betalande deltagare i vårens tre kurstillfällen i LindyHop för nybörjare har i genom-snitt uppgått till ca 18 individer per tillfälle.

Höstens lindyHop-kurs om fyra kurskvällar för nybörjare samlade totalt 12 betalande deltagare. Ett godkänt resultat med hänsyn till att denna dans är mindre känd i Lindesberg med omnejd.

För att uppmärksamma den goda elevtillströmningen till de av klubben genomförda danskurserna och det därav följande mycket goda ekonomiska utfall för verksamhetsåret,

beslutade styrelsen att årets alla kursdeltagare  skulle ges en bonus i form av en inbjudan till  en avslutande gratis träningsdans på Sandströms motionshall fredagen den 29/11. Klubben bjöd på en lite mer påkostad fika och dansmusiken mixades av Krister Skarin ledamot i klubbens styrelse.

Arrangemanget lockade något färre deltagare än förväntat. De som kom fick i alla fall en trevlig kväll med möjlighet att tillämpa sina förvärvade dansfärdigheter. Flera uttalade sig positivt om klubbens initiativ.

Sex ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” / sociala danser - Lindesberg Arena

Klubben har under  våren och hösten anordnat ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” i Lindesberg Arena vid 3+3 fredagskvällar. Närmare bestämt den 1 februari, 1 mars, 26 april, 11 oktober, 1 november och den 6 december. Dansmusiken vid alla dessa arrangemang har ordnats med spellistor i Spotify eller motsvarande som i första hand sammanställts av Irene Birgersson Frövi. Övriga dansmusikkreatörer har varit Jimmy Lindberg och Krister Skarin.

Gensvaret från medlemmar och övriga dansintresserade på dessa klubbens arrangemang har genomgående varit på ungefär samma nivå som under hösten 2012 vilket är klart godkänt. Således har antalet betalande totalt uppgått till 269 personer eller i genomsnitt ca 45 betalande per dans. Fördelningen mellan medlemmar och gäster har varit  ca 53% medlemmar och 47% gäster. Lokalen i Arenan tål en ökning till ca 60 personer. Fler personer än 60 innebär att ventilationen inte räcker till.

Medlemmar har betalat inträde med 40 kr och gäster 60 kr. Gratis fika har även under hösten varit ett stående inslag vid dessa danser. Det ekonomiska resultatet av de sex träningsdanserna är ett mindre överskott.

Dansentreprenad för Sveriges Pensionärersförbund (SPF) – Lindesberg Arena

SPF har under året kontaktat klubben och förhört sig om klubben kunde åtaga sig att  anordna pensionärsdans på Lindesberg Arena. Styrelsen har varit försiktigt intresserad av förslaget men har bestämt avvisat att anordna pensionärsdans i klubbens namn. Styrelsens krav har varit att klubben bara ställer upp med att ordna allt det praktiska kring ett sådant dans-arrangemang såsom att boka Arenan, ta fram lämplig dansmusik, medföra lämplig dator, svara för insläpp och fika. Kostnader för lokal och fika m m skulle bäras av klubben mot att intäkter i form av inträdesavgifter skulle tillfalla klubben till 100%. All marknadsföring skulle å andra sidan vara SPF:s ansvar. Risken för arrangemanget skulle bäras av SPF genom att SPF garanterade minst +/- 0 resultat.

Klubben har således på prov anordnat den efterfrågade pensionärsdansen på eftermiddagen söndagen den 24 november kl  14.00 – 17.00 i Lindesberg Arena / Aktiviteten. Intresset var begränsat med endast 19 betalande gäster som betalade 60 kr i inträde. Dansmusiken hade sammanställts av Krister Skarin och fika ordnades av Else Blomster. Ett antal styrelse-ledamöter / medlemmar ställde dessutom upp som stöddansare och hjälpte upp den ojämna könsfördelningen. Det ekonomiska resultatet blev i princip +/- 0.

 Styrelsens konklusion av det genomförda åtagandet är att klubben inte aktivt ska driva en fortsättning pga lågt deltagande. En fortsättning kräver initiativ av SPF.   

 

  En mobil dansbana har byggts – Invigning på Kyrkbergets dag  den 5/5

 

Frågan om klubben skulle bygga en egen mobil dansbana var ett återkommande ämne på styrelsens sammanträden under våren. Den slutliga lösningen för att fullfölja denna ide´ blev att Linde Dansklubb blev huvudarrangör med Lindesbergs Folkdansgille som medarrangör. En konstruktion för att uppfylla de krav som Leader Bergslagen hade för att bevilja bidrag till vårt projekt. Färdigställandet genomfördes enbart med ideella arbetsinsatser.

 

Den projektide´som klubben presenterade till Leader Bergslagen löd: ”Klubben vill nå ut och marknadsföra dans som en nyttig och rolig aktivitet i samband med publika arrangemang i Lindesberg med omnejd”.

Syftet beskrevs så här: ”Att stimulera människor till fysisk aktivitet i form av dans. Nå nya individer och få dessa att upptäcka dansens fördelar när det gäller fysisk aktivitet och social samvaro. Främja sociala kontakter mellan människor”.

Långsiktigt mål angavs som: ”Att öka intresset för dans i Lindesberg med omnejd”.

Kortsiktigt mål angavs som: ”Fler medlemmar i föreningarna. Vara en attraktion vid lokala arrangemang typ marknader och andra folkfester utomhus.”

Dansbanas konstruktion och huvuddelen av arbetet har gjorts av klubbens ordförande Lennart Sjöstrand. Dansbanan består av 18 stycken sektioner (2.44 m x 1.20 m).  Konstruktionen möjliggör att ett arbetslag på 4 – 5 man lätt kan foga ihop skivorna på en timme till ett fungerande dansgolv på 7,2 m x 7,2 m eller 51,84 m2. Sektionerna är inte större än att de enkelt kan transporteras på en ordinär bilsläpkärra. Varje sektion utgöres av en konstruktions-plywoodskiva med påskruvade reglar. De färdiga sektionerna läggs på ett nätverk av plankor (bjälklag) som läggs horisontellt på marken. Varje sektion skruvas ihop med närliggande sektioner och underliggande bjälklag. Om behov uppkommer kan banan byggas på med ytterligare sektioner.

 

Leader Bergslagen beviljade slutligen ett bidrag på 10 300 kr. Klubbens utgifter för bygget har uppgått till 10 517 kr. Omfattningen av de ideella insatsernas kan vid ett pris per timme på 200 kr beräknas till ca 13 125 kr.

Dansbanan fick sin invigning och första lyckade användning / test i samband med Kyrk-bergets dag söndagen den 5 maj då bl a Lindesbergs Folkdansgille hade folkdansuppvisning. Styrelseledamoten Krister Skarin har välvilligt ställt upp med gratis vinterförvaring.

 

Linde Dansklubb på Lindemarken den 20 september bl a med Rock´n Roll show

Saxat ur klubbens ansökan till Lindesbergs kommun om bidrag för att anordna dans mm på Lindemarken.

 

Vår ide är nu att vi skulle kunna tillföra Lindemarken ett nytt moment genom att Linde Dansklubb låter uppföra klubbens portabla dansbanan på lämplig plats inom marknads-området. Vår tanke är att engagera en dansorkester som spelar 3 – 4 timmar på marknads-

eftermiddagen. Medlemmar inom klubben kommer att vara på plats och dansa bugg, LindyHop och foxtrot. Alla marknadsbesökare är självklart välkomna att ta sig en svängom som omväxling till marknadspromenaden. Vi vill även ge andra föreningar i Lindesberg med omnejd möjlighet att visa upp sig genom att göra kortare uppvisningar. Det kan gälla gymnastik, linedance, squaredance, folkdans mm. Ett sådant inslag på Lindemarken skulle bli ett välkommet avbrott i den annars något ensidiga kommersiella inriktningen på marknaden. Vårt förslag skulle, om det genomförs, komplettera det kommersiella och traditionella marknadsinnehållet på ett berikande sätt. Samtidigt skulle deltagande lokala föreningar ges möjlighet att marknadsföra och visa upp sina respektive föreningar.

 

Eftersom tiden är knapp till marknadsdagen den 20 september är det kanske inte möjligt att fylla ett helt program redan i år. En minimiversion är då att Linde Dansklubb bjuder på dansmusik via dator / Spotify och marknadsbesökare inbjuds till att bryta av vandringen bland alla marknadsstånden med dans på klubbens portabla dansbana. Klubben får avlösning av Tassa-dansarna från Frövi som ställer upp gratis. Tassa-dansarna har en annan inriktning än Linde Dansklubb nämligen gammeldans och folkdans. Vi har dessutom till dags datum även fått positivt besked från Studiefrämjandet - Kultur & Musikhuset Hillstreet /Christer Pilblad  som kommer att underhålla marknadsbesökarna med ett musikaliskt framträdande. Studiefrämjandet ställer upp med gratis högtalare. Rickard Svanströms Rock´n Roll Show och musikframträdande är det som kostar av de aktiviteter vi hittills kunnat räkna in. Å andra sidan kommer hans musik och show att bli en succe´. Rickard Svanström spelar piano och sjunger och underhåller med en Rock´n Roll Show som företrädesvis innehåller Jerry Lee Lewis låtar. Ytterligare framträdanden kan eventuellt bli aktuella.

 

Visionen för marknadsdagar kommande år är således att använda klubbens portabla dansbana och tillföra ett nytt och fräscht moment till det nuvarande marknadskonceptet genom att erbjuda bra dansmusik, uppträdanden och presentationer av lokala föreningar.

Linde dansklubb ansöker i första hand om ett bidrag som möjliggör ett marknadsdeltagande i höst enligt vår vision dvs med musikframträdande av Rickard Svanström och hans Rock´n Roll Show á la Jerry Lee Lewis style.

 

Ett genomförande i enlighet med vår vision måste grundas på att Lindesbergs kommun ger ett substantiellt finansiellt bidrag eftersom det inte är möjligt att ta betalt av marknadsbesök-arna. Vår preliminära budget redovisas nedan i bilaga.”

 

Ansökan resulterade, efter ett antal träffar med representanter för kommunens näringslivs-kontor och kultur-och fritidsförvaltningen, i ett ekonomiskt bidrag på 11 000 kr samt gratis användning av Lindeskolans ”lastbilsscen”. Bidraget var en förutsättning för klubbens engagemang under Lindemarken.

Bilaga: Lindemarken fredagen den 20 sept – på Bodgatans vändplan.  Programpunkter på Linde Dansklubbs mobila dansbana.

Övriga händelser

Efter en mycket lång beslutsprocess och omfattande korrespondens och telefonsamtal med skatteverket har myndigheten i januari 2013 beslutat att Linde Dansklubb skattemässigt omfattas av ”halva-basbeloppsregeln”. Detta innebär att klubben inte behöver betala arbets-givaravgifter (f n 31,42%) för engagerade instruktörers / ledares arvoden som årligen inte överstiger ett halvt basbelopp per person. (Basbeloppet år 2013 = 44 500 kr)

Styrelsen har vid ett flertal tillfällen behandlat frågan om ”Policy för medlemmars som går utbildning” som syftar till att få danslärarkompetens inom klubben”. Beslut förväntas under år 2014. I avvaktan på slutligt beslut om policy har styrelsen  beslutat att bekosta Idrottutbild-arnas (SISU:s) grundläggande pedagogiska utbildning ”Plattform” för medlemmarna Kerstin

Sundblad, Krister Sundblad, Krister Skarin och Else Blomster. Genomgången Plattform krävs för att delta i Sv Dansportförbundets specifika danslärarkurser och är därför en nödvändig förutsättning för att nå klubbens ambition att ha danslärarkompetens inom klubben.

 

Lennart Sjöstrand                                                            Ingemar Edsander

Ordförande                                                                     kassör

 

LINDEMARKEN FREDAGEN  DEN 20/9 PÅ BODGATANS VÄNDPLAN

PROGRAMPUNKTER PÅ LINDE DANSKLUBBS MOBILA DANSBANA

 . 

Hålltider                    Aktiviteter                                                                     
.

Speaker: Stig-Inge Wentzel         

 

13.00    Tassa-dansarna  Frövi  dansar gillesdanser. Framträdande 1.
                Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans. 

 

13.15    Rock´n Roll Show med Rickard Svanström. Show nr 1.
              Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans.

 

14.00    Örebro Squaredancers, dansuppvisning. 

 

14.20    Kultur & Musikhuset Hillstreet  Lindesberg. Musikunderhållning nr 1. 

 

14.40    Lindesberg Folkdansgille. Folkdansuppvisning..

 

15.00    Stråssa Gymnastikförening, uppvisning nr1.

 

15.20    Tassa-dansarna Frövi dansar gillesdanser. Framträdande nr 2.
                Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans.

                
15.40    Kultur & Musikhuset Hillstreet  Lindesberg. Musikunderhållning nr 2.

 

16.00    Rock´n Roll Show med Rickard Svanström. Show nr 2.
              Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans.

 

16.30    Tassa-dansarna Frövi dansar gillesdanser. Framträdande nr 3.
                Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans.

 

16.45    Stråssa Gymnastikförening, uppvisning nr 2.
                
17.00    Kultur & Musikhuset Hillstreet  Lindesberg. Musikunderhållning nr 3.

 

17.30      Rock´n Roll Show med Rickard Svanström. Show nr 3.
              Marknadsbesökare inbjuds att delta med spontandans.

 

18.15       Slut

             

         Linde Dansklubb arrangerar med stöd av Lindesbergs Kultur- och Fritidsförvaltning.

 

       
       
 


Uppdaterad: 11 FEB 2015 22:30 Skribent: Lennart Sjöstrand

Postadress:
Linde Dansklubb
Annica Ragnarsson, Lindåsavägen 21
71136 Lindesberg

Besöksadress:
Else Blomster, Brotorpsgatan 36
71134 Lindesberg

Kontakt:
Tel: 000000
E-post: This is a mailto link