Hoppa till sidans innehåll

2012


Verksamhetsberättelse år 2012 för Linde Dansklubb

 

Styrelsen för Linde Dansklubb har under året haft 11 protokollförda sammanträden.

Styrelsens sammansättning har varit följande:

 

Ordförande                          Lennart Sjöstrand

Vice ordförande                      Axel Dahlström

Sekreterare                          Inger Söderberg

Kassör                                 Ingemar Edsander

Ledamot                              Kerstin Sundblad

Ledamot                              Jimmy Lindberg

Ledamot                              Ingegerd Paulin

Suppleant                             Emelie Andersson

 

Danskurser och träningsdanser / social dans under våren 2012

Buggkurs 3/2 – 13/4

Den fortsatta verksamheten under våren 2012 innehöll som huvudkomponent en fortsättnings-kurs i bugg om 10 tillfällen i Sandströms lokaler i Lindesberg. Kontrakterad danspedagog var Tommy Jälefors. Kursen ägde rum fredagskvällar kl 18.15 – 19.15 under perioden 3/2 – 13/4. Det första tillfället utgjorde ”prova på”. Antalet deltagare uppgick till 30 st och de deltagande betalade 550 kr i kursavgift. Styrelseledamöter har under hela kursen ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”.

 

Totalt 11 träningsdanser / sociala danser

I likhet med föregående år har klubben inbjudit till träningsdans / social dans 2 timmar i Sandströms lokaler i direkt anslutning till kurstillfällena eller vid 8 av totalt 10 kurstillfällen. Utöver dessa 8 tillfällen har klubben anordnat ytterligare tre träningsdanser / sociala danser på Sandströms  nämligen fredagarna den 20 och 27 januari respektive den 20 april. Vårens verksamhet avslutades genom dansen den 20 april. Dansmusik vid alla dessa arrangemang har ordnats med spellistor i Spotify som sammanställts av ledamöterna Axel Dahlström och Lennart Sjöstrand. Deltagare i buggkursen har haft förmånen av gratis entre´ medan medlemmar har betalat inträde med 30 kr och gäster 50 kr. Gratis fika har varit ett stående inslag vid dessa träningsdanser.

 

I stort kan konstateras att detta koncept med träningsdans / social dans i direkt anslutning till danskurs inte har varit helt lyckat. Endast ett fåtal kursdeltagare har utnyttjat denna möjlighet till träning. Även antalet medlemmar och gäster som anslutit efter buggkursens slut har genomgående varit lågt. Dansavgifterna har i princip balanserat kostnaderna för att bjuda på fika. Det låga deltagandet har varit ett ofta diskuterat problem i styrelsen under hela våren.

 

Grunderna i vals den 16 mars på Sandströms

Linde Dansklubb anordnade fredagen den 16 mars ett ”prova på tillfälle” i vals under ledning av Irene Birgersson Frövi. Kursen ägde rum i direkt anslutning till vårens buggkurs. Ett 25-tal nyfikna medlemmar och gäster hade hörsammat detta mycket uppskattade initiativ. Inträdet var satt till 30 kr för medlemmar och 50 kr för gäster. Förutom vals visade Irene Birgersson även några gillesdanser.

 

Salsa för nybörjare den 30 mars på Sandströms

Linde Dansklubb anordnade fredagen den 30 mars ett ”prova på tillfälle” för nybörjare i salsa under ledning av danspedagog Tommy Jälefors Lindesberg. Kursen ägde rum i direkt anslutning till vårens buggkurs. Drygt 30 medlemmar deltog och fick en introduktion i denna moderna dans. Inträdet var satt till 30 kr för medlemmar och 50 kr för gäster.

 

Prova på kurs i LindyHop  lördagen den 14 april på Gusselby Annorlunda Camping

Linde Dansklubb anordnade lördagen den 14 april en ”prova på kurs” i LindyHop. Kursen genomfördes på dagtid kl 11 – 15 inkl rast. Klubben hade marknadsfört kursen via annonser i lokalpress, information på hemsida samt mail till medlemmar och tidigare gäster. Avsikten med kursen var att göra denna i våra trakter något anonyma dans lite mer känd i Lindesberg med omnejd. Kursen var vidare ett test för att avläsa intresset för att under hösten ev anordna en regelrätt kurs om 10 tillfällen. Danspedagog Tommy Jälefors svarade för undervisningen.  Antalet deltagare som infann sig på Gusselby Annorlunda Camping uppgick till 19 st. Deltagarna fick en introduktion som visade steg och enklare turer i denna moderna dans. Kursavgiften var satt till 250 kr inkl fika. Det ekonomiska resultatet av denna kurs blev ett mindre underskott.

 

Danskurser och träningsdanser / social dans under hösten 2012

Danskurser 28/9 – 30/11  två buggkurser och en LindyHop-kurs

Verksamheten under hösten 2012 innehöll som huvudkomponent tre kurser med vardera 10 tillfällen i Sandströms lokaler i Lindesberg. Nybörjarkurs och fortsättningskurs i bugg samt en nybörjarkurs i LindyHop  på samma kurskväll. Kontrakterad för samtliga tre kurser var danspedagog Tommy Jälefors. Kursen ägde rum fredagskvällar kl 18.15 – 19.15, 19.30 – 20.30, 20.45 – 21.45  under perioden 28/9 – 30/11. Första tillfället var ”prova på”. Styrelseledamöter har under dessa kurser ställt upp som stöddansare med syfte att erhålla ”jämna par”.

 

För att marknadsföra höstens kurser satsade klubben nästan 8 000 kr på dels annonser i lokalpressen dels utdelning av reklamblad på Lindemarken. Övriga marknadsföringsinsatser var klubbens hemsida, facebook samt mail till medlemmar och tidigare gäster. Antalet deltagare på de tre kurserna blev dock inte vad vi förväntade. Resultatet blev 18, 25 respektive 9 deltagare. Summa 52 betalande. Kursavgiften var 650 kr vilket innebar en höjning med 100 kr i förhållande till vårens kurs. För att locka fler deltagare lämnades en rabatt på 100 kr till deltagare som gick mer än en kurs.

Enligt den enkät som styrelsen låtit genomföra av kurserna var 30 av totalt 32 svarande nöjda eller mycket nöjda med kurserna som helhet. Två hade ej svarat på denna fråga. Trots stort bortfall i förhållande till det  totala antalet kursdeltagare (52) måste detta resultatet  ändå betecknas som mycket bra då nästan 95% av de svarande var nöjda med kurserna. 

Det ekonomiska utfallet av höstens tre kurser har gett ett mindre underskott. Enligt avtalet med Tommy Jälefors skulle klubben kunnat avstå från att genomföra LindyHop-kursen pga få deltagare. Efter diskussion i styrelsen gjordes bedömningen att det ändå kunde vara värdefullt

för klubben att genomföra LindyHop-kursen bl a för att få upp dansintresset och speciellt intresset för LindyHop i Lindesberg med omnejd.

 

En social dans på Sandströms och tre ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” på Lindesberg Arena  

Till skillnad mot våren 2012 har inga ”Träningsdanser  / sociala danser” anordnas på Sandströms i anslutning till klubbens anordnade danskurser eftersom hela kurskvällarna ianspråktagits av de tre danskurserna. Vid ett tillfälle anordnades dock under hösten ”Träningsdans / social dans” på Sandströms nämligen fredagen den 16 november. Den direkta anledningen var att danskurserna var inställda denna kväll och att klubben hade en fast kostnad för Sandströmslokalen på 300 kr. Dansmusiken var i vanlig ordning spellistor i Spotify som hade komponerats av Lennart Sjöstrand. Arrangemanget attraherade totalt 20 betalande medlemmar. Även denna gång bjöds deltagarna på fika.

 

Klubben har under hösten anordnat ”Träningsdanser – För Nöjes Skull” i Lindesberg Arena vid tre torsdagskvällar under hösten. Närmare bestämt den 25 oktober, 15 november och den 6 december. Dansmusik vid alla dessa arrangemang har ordnats med spellistor i Spotify som sammanställts av Axel Dahlström och Irene Birgersson. Medlemmar har betalat inträde med 30 kr och gäster 50 kr. Gratis fika har även under hösten varit ett stående inslag vid dessa träningsdanser.

Gensvaret från medlemmar och övriga dansintresserade har genomgående varit mycket bättre än vad vi upplevde på klubbens motsvarande danser på Sandströms under våren. Således har antalet betalande deltagare totalt uppgått till 135 personer varav ca 55% var medlemmar och 45% gäster.

 

Övriga händelser

Bidrag från Lindesbergs kommun till mixerbord i Sandströms lokaler Banvägen 26 Lindesberg.

Ett samarbete med Lindesbergs Gymnastikförening har under våren etablerats genom att Linde Dansklubb tillåts koppla upp och nyttja Gymnastikföreningens fyra befintliga högtalare i Sandströms lokaler.  Överenskommelsen har tillkommit och förmedlats genom kontakter med Lindesbergs kommun fritidsförvaltningen. Klubben har således anskaffat ett mindre mixerbord som är monterat i ett nytt väggfast låsbart plåtskåp som är placerat bredvid gymnastikföreningens motsvarande skåp. Klubbens kostnader för att åstadkomma denna lösning har uppgått till 4 309 kr.  Lindesbergs kommun har vidare stött denna lösning med ett investeringsbidrag på totalt 3 700 kr.

Avtal – mottagande av FriskvårdsCheckar / FriskvårdsKuponger

Under övriga frågor vid årsmötet 2012 väcktes frågan om att klubben skulle ta emot landstingets friskvårdscheckar som betalning för dans. Årsmötet beslutade att hänskjuta frågan till styrelsen.

Med avsikt att göra klubbens utbud av danskurser mer attraktivt för medlemmar och dansintresserade har därför under året avtal tecknats med dels FriskvårdsChecken AB dels FriskvårdsKuponger Sverige AB för att möjliggöra för klubbens kursdeltagare att kunna betala kursavgifter med de checkar och kuponger som vissa arbetsgivare förser sina anställda med


Lindesberg kommuns friskvårdsprogram MAS
Efter framställning från styrelsen godkänner Lindesberg kommun från och med hösten 2012 att kommunanställda medges ett bidrag på 200 kr vid deltagande i Linde Dansklubbs danskurser

 

Medlemskap i Svenska DanssportFörbundet

Vid årsmötet våren 2012 beslutades att Linde Dansklubb skulle revidera klubbens stadgar så att de inte skulle försvåra för klubben att bli medlemmar i Svenska DanssportFörbundet. Årsmötet beslutade dessutom att klubben skulle söka medlemskap i nämnda förbund. DanssportFörbundet är anslutet till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Ansökan om medlemskap har under året inlämnats och klubben har beviljads provårsmedlemskap år 2012 från och med den 25 juni 2012. För fortsatt medlemskap krävs att Linde Dansklubb gör en stadgeändring av § 27 Domstolsförfarande. Denna paragraf handlar om tvist mellan medlem och klubben. Förbundet vill att klubben ändrar texten så att de överensstämmer med text enligt RF:s normalstadgar.

 

Medlemskapet medför att klubben inte behöver betala avgifter till SAMI och STIM för den musik som klubben spelar på kurser och träningsdanser. Vidare får klubben tillgång till visst försäkringsskydd. Årsavgiften för första året har uppgått till 1500 kr vilket är en kraftig rabatt. Från och med år 2013 betalar klubben en årsavgift på 4 490 kr.

Marknadsföring

I ett försök att nå så många som möjligt med information om klubbens existens och verksamhet har klubben skaffat en hemsida på Internet med adress www.lindedansklubb.n.nu Hemsidan har konstruerats av styrelsesuppleanten Emelie Andersson. Klubben är även med på facebook. Utöver dessa två kanaler använder klubben mail-post för att kommunicera med medlemmar och gäster som uppgett sin mail-adress. Annonser i dagspressen har bara använts för kurser som minst är på en hel kursdag eller omfattar flera kurstillfällen.

Uppdrag av årsmötet 2012: Mål på kort och lång sikt

Årsmötet 2012 gav styrelsen i uppdrag att ta fram mål för Linde Dansklubb på kort och lång sikt. Några anvisningar om hur lång tid som avses med kort sikt respektive lång sikt preciserades inte.

 

Att formulera mål för klubben måste ha sin grund i de stadgar som är antagna av årsmötet. I stadgarna finns inledningsvis en beskrivning av föreningens verksamhetside´ som i sig kan sägas utgöra en målbeskrivning.

 

Citat ur del av föreningens verksamhetside´.  

”Dans är fysisk aktivitet som vi utför för at bli bättre i dans, umgås, ha roligt och må bra.

 

Dans i får förening består av träning och lek, tävling och uppvisning samt hälsoinriktad motions- och sällskapsdans. Härtill kommer ambitionen att ge alla medlemmar möjlighet till att förbättra sina danskunskaper samt att pröva på och lära nya danser i form av kurser och prova på tillfällen. Dansuppvisningar och utbyte med andra dansföreningar kan också förekomma….….

 

Föreningens verksamhetside´är ytterligare utvecklad i en bilaga till dessa stadgar ”Bra dans och bra i dans”.

 

Vidare finns i stadgarna en beskrivning av föreningens ändamål under den inledande paragrafen.

 

Citat ”1§ Ändamål.

Föreningen skall bedriva verksamheten danssport. Det vill säga träningsdans, tävlingsdans, motionsdans, sällskapsdans  samt uppvisningsdans.

 

Till detta kommer ambitionen att ge medlemmarna möjlighet att förbättra sina dansfärdigheter genom kurser och utbildning, instruktioner samt uppvisningsdans.

 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin dansverksamhet i enlighet med vad som anges under ovanstående rubrik ”Föreningens verksamhetside´ samt med särskild målsättning att dansa och umgås under trivsamma och trevliga former”.

 

Vid styrelsemöte den 14 augusti formulerades mål enligt nedan.

 

Långsiktiga mål för klubben beslutas enligt följande:

-         Samlas och dansa och ha trevligt är det övergripande syftet.

-         Satsning på motionsdans / sällskapsdans

-         Satsning på kursverksamheten

 

Kortsiktliga mål för klubben beslutas enligt följande:

-         Tre motionsdanser / nöjesdanser anordnas under hösten på annan plats än Sandströms.

-         Motionsdans / nöjesdans ska inte anordnas i direkt anslutning till danskurserna.

-         Anordna kurser i bugg, LindyHop och foxtrot.

 

Lennart Sjöstrand                                                   Ingemar Edsander

Ordförande                                                                      kassör

Uppdaterad: 11 FEB 2015 22:19 Skribent: Lennart Sjöstrand

Postadress:
Linde Dansklubb
Else Blomster, Brotorpsgatan 34
71136 Lindesberg

Besöksadress:
Else Blomster, Brotorpsgatan 36
71134 Lindesberg

Kontakt:
Tel: 000000
E-post: This is a mailto link