Hoppa till sidans innehåll

2011


Verksamhetsberättelse år 2011 för Linde Dansklubb 

Förhistorien eller verksamheten fram till och med konstituerande

möte den 2011 03 11

Initiativtagare till att starta en dansklubb i Lindesberg är Lennart Sjöstrand. Lennart hade en längre tid umgåtts med tanken att starta något för dansintresserade i Lindesberg. Tanken var att dansintresserade skulle kunna sammanstråla och dansa (främst pardans), umgås och ha trevlig men även att utveckla den individuella dansförmågan och ge möjlighet till att prova på nya danser genom att anordna kurser och uppvisningar.

Så småningom utkristalliserade sig en ide´ som gick ut på att inledningsvis undersöka hur gensvaret skulle bli om man anordnade ett antal danser under vintern och våren 2011 för att därefter ta beslut om att gå vidare eller avveckla detta försök.

Lennart bestämde sig för att inledningsvis undersöka dansintresset under ett antal testdanser under perioden januari – mars. Lennart kontaktade tjänstemän på Lindesbergs kommuns kultur- och fritidskontor och kunde med deras hjälp få tillgång till ”Sandströms lokaler” i stan på fredagar kvällstid under hela våren 2011. Det oavvisliga kravet på en fungerande musik-anläggning kunde lösas genom att Lennart transporterade dit sin egen privata musikanlägg-ning . Som dansmusik vald han musik passande för foxtrot och bugg.  Han upplyste naturligt-vis alla i bekantskapskretsen dels om sin ide´ dels om de kommande testdanserna för att göra sitt initiativ känt. Ur egen ficka bekostade Lennart annons i Linde Nytt 25/1 – 2/2. Försöket omnämndes också på kommunens hemsida under Föreningsnytt efter påtryckningar av Lennart.

För att fånga upp dansintresserade noterades på närvarolistor namn, mailadress mm för de betalande vid dessa testdanser. Tanken med detta var att använda detta ”register” för att via mail informera om och marknadsföra kommande danser och arrangemang.

Vid den första testdansen den 28 januari kom 8 personer som betalande 50 kr i inträde. Kanske inte vad Lennart hade hoppats på men flera av de närvarande omvittnade att det saknades något för dansintresserade i Lindesberg och att de uppskattade Lennarts initiativ.

Vid den andra testdansen den 4 februari kom 29 personer som betalade 50 kr i inträde. Ett klart acceptabelt resultat som manade till att ta ytterliggare steg. Vid den tredje och fjärde testdanserna som anordnades den 11 och 18 februari  kom 33  resp 10 betalande dansintres-serade. Med dessa goda testresultat i ryggen gick Lennart vidare och anordnade en kurs i Lindy Hop i Sandströmslokalen den 25 februari, allt i enlighet med den ursprungliga tanke-gången att ge möjlighet till att prova på nya danser genom att arrangera kurser och uppvis-ningar. Genom sina kontakter kunde Lennart engagera instruktören Nils Österberg som själv svarade för musikval / adekvat musik passande för Lindy Hop. I likhet med tidigare bekostade Lennart annons i Linde Nytt även för detta arrangemang. Antalet deltagande personer blev 28 som betalande 50 kr i kursavgift. Därefter genomfördes ytterligare en testdans den 4 mars. Antalet deltagande personer vid detta tillfälle blev 12 betalande personer.

Med genomförande av ovannämnda testdanser och arrangemang och visat respons i uppmunt-rande antal deltagare tog tankarna på att starta en dansförening successivt en mer konkret form. Lennart frågade olika personer, som deltog i de anordnade testdanserna, om man ville ställa upp och ingå i en styrelse för en dansförening i Lindesberg. Resultat: En interims-styrelse skapades med Lennart Sjöstrand (ordf), Inger Söderberg, Kerstin Sundblad, Jimmy Lindberg och Ingemar Edsander som ledamöter för att förbereda en dansförening i Lindesberg. Interimsstyrelsen träffades ett antal gånger från mitten av februari till mitten av mars månad och arbetade fram förslag på stadgar, verksamhetside´, styrelse, namnfrågan mm. Kallelse till konstituerande möte den 11 mars 2011 skickades till alla som på genomförda testdansers närvarolistor angett sin mailadress. Konstituerande möte ägde rum före ”ordinarie” fredagsdans den 11 mars varvid ett tappert antal intresserade mötte upp.

Det konstituerande mötet beslutade namnet Linde Dansklubb 

  att välja styrelse: Ordf Kerstin Sundblad, v ordf Lennart Sjöstrand, sekr Inger Söderberg, kassör Ingemar Edsander,  ledamot Mia Wissendorf Jensen samt styrelsesuppleant Jimmy Lindberg.

   att välja revisor: Bjarne Lind

  att välja firmatecknare: Kerstin Sundblad, Lennart Sjöstrand och Ingemar Edsander var för sig.

Verksamheten efter konstituerande möte den 2011 03 11

Den dansverksamhet som Lennart Sjöstrand inlett i privat regi övergick som en konsekvens av ovannämnda beslut till Linde Dansklubb. Det överskott på 3 847 kr som ackumulerats fram till och med den 11 mars överlämnade Lennart Sjöstrand till klubben som ett välkommet startbidrag genom en bankinsättning på klubbens bankkonto i Bergslagens Sparbank den 31 mars. Klubben riktar i denna verksamhetsberättelse ett stort tack till Lennart för hans inledande initiativ och arbete för att bilda Linde Dansklubb samt för hans frikostiga ekonomiska bidrag till den nybildade klubben.

Den fortsatta verksamheten under våren 2011 innehöll fyra träningsdanser samt två kurs-tillfällen. Den första kursen som arrangerades, den 1 april, var en buggkurs för nybörjare med Emma Gustavsson från Kolsva som instruktör som lockade 12 betalande intresserade. Den andra kursen som anordnades, den 15 april, var en fortsättning / uppföljning av februarikursen i Lindy Hop med samma instruktör som tidigare dvs Nils Österberg. Denna kurs lockade 20 betalande personer. Därefter togs ett långt sommaruppehåll.

Strax före sommaruppehållet mottog Linde Dansklubb en penninggåva från den upplösta dansföreningen Ramsberg Savoy i Ramsberg på tillsammans 2 998 kr. Bakgrunden till gåvan är en bestämmelse i denna förenings stadgar som i händelse av föreningens upplösning stipulerar att eventuellt överskott skall användas till bestämt dansfrämjande ändamål. Gåvan har mottagits med tacksamhet vilket har framförts av vice ordföranden Lennart Sjöstrand. Det förtjänar att i detta sammanhang nämna att motsvarande bestämmelse finns i Linde Dans-klubbs stadgar.

Den första aktiviteten efter sommaruppehållet blev styrelsemötet den 23 augusti som ägde rum i Lennart Sjöstrands sommarställe i Tåje. Höstens verksamhet diskuterades och planerades. Bl a beslutades att träningsdanserna skulle fortsätta på fredagar kl 19.30 – 21.30 i likhet med våren danser. Det viktigaste beslutet blev att klubben skulle anordna en nybörjar-kurs i bugg om 10 kurstillfällen med start den 30 september. Avgiften fastställdes till 550 kr med krav på medlemskap resten av året (50 kr/elev).

Höstens verksamhet inleddes därefter med två träningsdanser den 16 och den 23 september med något svagt deltagande 13 respektive 6 betalande. På de fortsatta 11 träningsdanserna under hösten har det kommit märkbart färre betalande än under våren. Orsakerna till detta har inte entydigt kunnat analyseras. Detta problem har löpande diskuterats på styrelsemöten under hösten och är under fortsatt beredning i styrelsen.

Som instruktör  / tränare för buggkursen engagerades Tommy Jälefors Lindesberg och avtal om arvode mm tecknades med Tommy Jälefors. Uppslutningen blev 30 individer efter att klubben annonserat i NA, LindeNytt samt skickat mail till dansintresserade från vårens danser. För övrigt kan nämnas och att kursdeltagarna gratis har kunnat gå på den efterföljande träningsdansen och att klubben svarat för gratis fika vid alla kurstillfällen. Buggkursen avslutades den 9 december med att medlemmarna Axel Dahlström och Emelie Andersson ordnade med fika som innehöll alla traditionella julattribut, vilket uppskattades av samtliga närvarande.

I bilagan ”Anordnade danser och kurser år 2011” visas i detalj intresset och deltagandet i klubbens anordnade danser och kurser under år 2011.

Vid träningsdanserna i Sandströms har klubben, välvilligt nog, kunnat disponera Lennart Sjöstrands privata musikanläggning vilket inte är gångbart i längden. Detta är en fråga som sysselsatt styrelsen under hösten. Ett samarbete med Lindesbergs Allmänna Gymnastikföre-ning, som går ut på att hyra deras musikanläggning i Sandströmslokalen där gymnastikföreni-ngen har fyra högtalare installerade, skulle kunna lösa problemet. Ett samarbete har dock än så länge avvisats av gymnastikföreningen. Anskaffning av en egen portabel musikanläggning har också diskuterats vid ett flertal tillfällen och ett par offerter har inhämtats utan att beslut har kunnat fattas.

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden under året.

 Kerstin Sundblad                                                    Ingemar Edsander       

Ordförande                                                                      Kassör

 

Bilaga: Linde Dansklubb – Anordnade danser och kurser år 2011

Uppdaterad: 11 FEB 2015 22:14 Skribent: Lennart Sjöstrand

Postadress:
Linde Dansklubb
Annica Ragnarsson, Lindåsavägen 21
71136 Lindesberg

Besöksadress:
Else Blomster, Brotorpsgatan 36
71134 Lindesberg

Kontakt:
Tel: 000000
E-post: This is a mailto link